سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

محمدعلی به آئین –
هومن شریف نسب –
مجید روزبه –

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر روشهای مختلف خاک ورزی در کشت گندم آبی در تناوب با ذرت، تحقیقی درایستگاه تحقیقات کشاورزی داراب به مدت سه سال اجرا گردید . این آزمایش در قالب طرح بلوک های کاملتصادفی با پنج تیمار و سه تکرار اجرا و مقایسه میانگینها با آزمون چند دامنهای دانکن انجام شد. روشه ای خاک ورزی شامل استفاده از گاوآهن برگرداندار و دیسکT1گاوآهن برگرداندار، سیکلوتیلرT2ساقه خردکن به همراه گاوآهن برگرداندار و دیسکT3ساقه خردکن به همراه گاوآهن قلمی و دیسکT4و بی خاک ورزی T5) بود. پارامترهای جرم مخصوص ظاهری خاک، شاخص مخروط خاک، قطر متوسط وزنی، میزان نفوذپذیری آب در خاک، درصد سبز شدن، شاخص سرعت سبز شدن و عملکرد محصول اندازهگیری گردید. نتایج نشان داد که روشهای مختلف خاکورزی تاثیر معنیداری روی پارامترهای آزمایش داشته است. گاوآهن برگردان دار به همراهسیکلوتیلر بیشترین کاهش را در درصد جرم مخصوص ظاهری خاک و درصد شاخص مخروط خاک به ترتیب با ۴/۶۶ و۱۱/۷۱درصد از خود نشان داد. همچنین قطر متوسط وزنی کلوخهها با۲/۲۴سانتی متر در این تیمار در مقایسه با سایر تیمارها کمترین بود. از نظر درصد سبز، شاخص سرعت سبز شدن و عملکرد محصول گاوآهن برگرداندار و سیکلوتیلر به ترتیب ۹۲/۴۲% و۵/۶۸% و۵۹۰۱/۵۶کیلوگرم درهکتار نسبت به سایرتیمارها برتری داشت و تیمار ساقه خردکن، گاوآهن برگرداندار و دیسک در رده بعدی قرار گرفت استفاده از ساقه خردکن به همراه سایر ادوات خاکورزی اولیه و ثانویه تاثیر به سزایی در بهبود شرایط خاک، توزیع یکنواخت بقایا و افزایش مواد آلی خاک در مقایسه با استفاده صرف از ادوات خاکورزی اولیه و ثانویه داشت. نتایج همچنین نشان داد که دستگاه سیکلوتیلر در مقایسه با دیسک به همراه ادوات اولیه خاک ورزی باعث ایجاد شرایط مناسبتری از نظر پارامترهای خصوصیات خاک و عملکرد محصول داشته است