سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهران لشنی زند – استاد یار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان
بهروز پروانه – استادیار گروه جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد
فرهاد ظهراب – کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد
مریم پژوهنده – کارشناس ارشد هواشناسی، کارشناس سازمان جهاد کشاورزی لرستان

چکیده:

همزمان با افزایش جمعیت در جهان، نیاز به آب سالم و قابل شرب نیز افزایش می‌یابد.از سوی دیگر منابع آبهای سطحی به دلیل آلودگیها و تغییرات آب و هوایی در حال کاهش است، در نتیجه نگاه‌ها به سوی منابع آب‌های زیرزمینی که منابع حیاتی آب در مناطق خشک ونیمه خشک محسوب می‌شوند سوق یافته است. با توجه به اهمیت فراوان منابع آب زیرزمینی، لزوم شناخت و مطالعه عوامل موثر در میزان تغییرات سطح ایستابی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این پژوهش متغیر مهم اقلیمی در مقیاس ماهانه از آمار هواشناسی ایستگاه سینوپتیک شهر بروجرد استخراج و با به کارگیری روش های مختلف رگرسیونی نقش مهمترین آنها را در رابطه با متغیر وابسته سطح ایستابی ماهانه چاههای پیزومتری شهر بروجرد با توجه به شاخص های آماری از جمله شاخص R-Sqar مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از طریق روش بهترین زیر مجموعه ها ۳ تا ۵ پارامتر درمعادله رگرسیونی هر چاه پیزومتری استفاده و پس از آزمون فرضهای لازم، کاربردی بودن این مدلها در مقیاس ماهانه برای چاههای پیزومتری منطقه بروجرد با R-Sq تایید گردید. به طور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که در معادلات رگرسیونی چند متغیره بدست آمده برای پیش بینی سطح ایستابی چاههای پیزومتری شهر بروجرد ،متغیر های بارشی در دوره های ماهانه ، فصلی و سالانه نقش به مراتب ضعیف تری از متغیرهای دمائی داشته اند.از بین متغیرهای دمائی، حداکثر مطلق دما مؤثرترین متغیر در برآورد سطح ایستابی چاهها در مهرماه منطقه شناخته شد.