سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

الهام مهرابی گوهری – دستیار علمی ،مهندسی علوم کشاورزی ،دانشگاه پیام نور

چکیده:

افزایش جمعیت و استفاده نادرست انسان از منابع طبیعی مشکلات زیست محیطی و تخریب اراضی را به دنبال دارد اهداف این مطالعه بررسی قابلیت داده های ماهواره ای و سامانه اطلاعات جغرافیایی برای تهیه نقشه های موضعی موردن یاز به منظور تهیه اطلاعات منابع اراضی و تجزیه و تحلیل اطلاعات و مهمتر از آن استفاده بهینه از واحدهای اراضی می باشددراین مطالعه با استفاده از عملیات پردازش تصویر ماهواره ETM+ مدل رقومی ارتفاع و سایرنقشه های موجود ازمنطقه واحدهای خاک تفکیک شدند و طی عملیات میدانی تعداد۲۰ پروفیل حفر و اقدام به بررسی خصوصیات مورفولوژی خاکهای موردمطالعه گردید تعداد۶۸نمونه خاک جهت تجزیه های آزمایشگاهی و استفاده درارزیابی اراضی جمع آوری شد به منظور تهیه اطلاعات اقلیمی از داده های روزانه و ماهانه ایستگاه هواشناسی کرج استفاده شدو مقدار تبخیر و تعرق پتانسیل به روش پنمنماشین با استفاده ازنرم افزار Cropwat محاسبه و نقشه طول دوره رشد با توجه به اطلاعات اقلیمی ۱۰ روزه تهیه گردید درادامه با استفاده از اطلاعات اقلیمی انواع خاکها مواد مادری و پستی و بلندی کلاس تناسب اراضی با توجه به دو روش محدودیت ساده و پارامتریک تعیین شد که به این منظور از روش برنامه نویسی ویژوال بیسیک استفاده و تمامی داده های ار اضی دربرنامه نوشته شد و بعدازتعیین امتیاز و شاخص مناسب درنهایت با توجه به فرمولهای مربوطه درجه بندی شاخص تناسب اراضی تصحیح گردید دررابطه با روش پارامتریک