سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدرضا موسوی سیدی – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
عمرکوسه غراوی – دانشجوی کارشناسی مکانیک ماشین های کشاورزی

چکیده:

تاثیر میزان شیب زمین و سکوی برشروی تلفات محصول جو با استفاده زکمباین جاندیر ۹۵۵ موردبررسی قرارگرفت رطوبت محصول درسطح ۱۲-۱۶ درصد برای آزمایش انتخاب شدند میزان شیب زمین درسه سطح و سکوی برش دردو سطح بصورت آزمایش فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی انجام گرفت نتایج این تحقیق نشان داد که پارامترهای شیب زمین سکوی برش و اثرمتقابل آنها تاثیر معنی داری برتلفات داشتند بطوریکه درنوع سکوی برش معمولی با افزایش شیب تا ۲۰درجه میزان تلفات ۲/۲۵۲ درصد افزایش سپس تا ۳۵درجه این ۳/۳۴۶ کاهش داشته است همچنین با سکوی برش نقاله دار ازسطح صاف تا شیب ۳۵میزان تلفات ۴/۲۱۰ درصد افزایش داشته است