سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محمد حیدری – کارشناس ارشد مکانیزاسیون
علی میمد برقعی – استاد گروه ماشینهای کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

تحقیقی برای بررسی و تعیین تعداد روزهای مناسب کاری کاشت مکانیزه و برداشت نیمه مکانیزه چغندر قند در شهرستان نهاوند در سال ۱۳۸۹ انجام پذیرفت با آمار بارندگی ۱۳۷۱-۸۹ مهمترین عامل محدود کننده عملیات کشاورزی در تقویم زراعی برای تولید محصولات، زمان اسوت کوه زموان خوود نیوز بورای برخی از عملیات ها )از قبیل خاک ورزی( تابعی از میزان رطوبت خاک می باشد. مواردی کوه در ایون تحقیوق بورای تعیوین تعوداد روزهای کاری ماشین مورد ارزیابی قرار گرفتند عبارتند از: بررسی و تعیین محدوده مجاز موؤثرترین عامول م حودود کننوده کاشوت مکانیزه و برداشت نیمه مکانیزه چیندر قند، بررسی برخی پارامترهای مؤثر در تیییر عامل محدود کننده و بررسی و تعیین احتموال وقوع تعداد روزهای مناسب جهت کاشت مکانیزه و برداشت نیمه مکانیزه چیندر قند. محدوده مجاز رطوبت خاک برای بافت کلی لوم به گونه ای که قابلیت انجام عملیات را داشته باشد رطوبت خاک ۱۴/۵ درصد تعیین شده است، دراین محدوده خاک قابلیت پذیرش ۶/۳۴ میلیمتر رطوبت برای کاشت و ۱۰/۶۲ میلیمتر برای برداشت در هر نوبت بارندگی یا آبیاری را دارد. برخی عوامل که بر تیییر رطوبت خاک تأثیر گذارند عبارتند از: میزان و شدت بارندگی، وضعیت زهکشی خاک، درصد رطوبت موجود در هوا، تبخیر و تعرق، رواناب سطحی خاک، میزان و شدت تاب خورشید طول روز و شب درجه حرارت محیط، میزان پوش گیاهی و بافت خاک. در محدوده زمانی کاشت ۱۹/۳% بارندگی و در دورهه برداشت ۷/۵% بارندگی تبدیل به رواناب می شود بنابراین حداکثر بارش مجاز در وضعیتی که خاک را از حالت مناسب برای انجام عملیات ماشینی کاشت و برداشت خارج نکند بوه ترتیب ۷/۶ و ۱۱/۴۱ میلیمتر در هر نوبت بارندگی خواهد بود. برای خروج رطوبت اضافی بعد از این بارشها برای عملیاتهای کاشت و برداشت به ترتیب پن و هفت روز زمان لازم است. نتیجتاً تعداد روزهای کاری برای عملیات کاشت مکانیزه ۱۹/۶۹ روز، و برای عملیات برداشت نیمه مکانیز ۲۱/۹۸ روز با احتمال ۹۸ درصد محاسبه شده است.