سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد حیدری – کارشناس ارشد مکانیزاسیون
علیرضا اصغری میرک – مربی دانشگاه پیام نور مشگین شهر

چکیده:

تحقیقی برای بررسی و تعیین تعداد روزهای مناسب کاری کاشت مکانیزه و برداشتنیمه مکانیزه چغندرقند درشهرستان نهاوند درسال ۸۹ انجام پذیرفت با آمار بارندگی ۸۹-۷۱ مهمترین عامل محدود کننده عملیات کشاورزی درتقویم زراعی برای تولید محصولات زمان است که زمان خود برای برخی از عملیات ها از قبیل خاک ورزی تابعی از میزان رطوبت خاک می باشد مواردی که دراین تحقیق برای تعیین تعداد روزهای کاری ماشین مورد ارزیابی قرار گرفتند عبارتنداز: بررسی و تعیین محدوده مجاز موثرترین عامل محدودکننده کاشت مکانیزه و برداشت نیمهمکانیزه چغندرقند بررسی برخی پارامترهای موثر درتغییر عامل محدود کننده و بررسی و تعیین احتمال وقوع تعداد روزهای مناسب جهت کاشت مکانیزه و برداشت نیمه مکانیزه چغندرقند محدوده مجاز رطوبت خاک برای بافت کلی لوم به گونهای که قابلیت انجام عملیات را داشته باشد رطوبت خاک ۱۴/۵ درصد تعیین شده است درانی محدوده خاک قابلیت پذیرش ۶/۳۴ میلی متررطوبت برای کاشت و ۱۰/۶۲ میلیمتر برای برداشت درهر نوبت بارندگی یا آبیاری را دارد برخی عوامل که برتغییر رطوبت خاک تاثیر گذارند عبارتنداز: میزان و شدت بارندگی وضعیت زهکشی خاک درصد رطوبت موجود درهوا تبخیر و تعرق رواناب سطحی خاک میزان و شدت تابش خورشید طول روز و شب درجه حرارتمحیط میزان پوشش گیاهی و بافت خاک