سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرشاد کیوان بهجو – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
علیرضا اصغری میرک – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مشکین شهر

چکیده:

ضایعات چوبی از عناصر مهم ساختاری و عملکرد اکوسیستمه ای جنگلی پهن برگمحسوب می گردند ضایعات چوبی نقش مهمی درچرخش مواد غذایی ذخیره کربن دربلندمدت استقرار زادآوری درجنگل و حفظتنوع زیستی ایفا می کند این مطالعه با هدف بررسی و تعیین عوامل موثر برمیزان ضایعات چوبی درراستای حفظ تنوع زیستی درجنگل انجام شد دراین بررسی میزان مازاد مقطوعات به جامانده از گونه های افراد نمدار و ملج در سه کلاسه ی شیبی ۱۵-۰ درصد ۳۰-۱۵ درصد و بیشتر از ۳۰ درصد درسه پارسل درقالب آزمایش فاکتوریل برمبنای طرح بلوکهای کامل تصادفی مطالعه شد بدین منظور تعداد ۵ درخت از هر گونه و درهر کلاسه شیبی یعنی در هر پارسل ۱۵ درخت ودرکل ۴۵ درخت به منظور بررسی انتخاب شد نتیجه بررسی نشان داد که عامل شیب در سطح معنی دار ۵ درصد و عامل نوع گونه در سطح معنی دار ۱ درصد برمیزان مازاد مقطوعات به جامانده از عملیات بهره برداری درعرصه جنگل موثر است.