سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

احمد احمدپور – عضو هیأت علمی مرکز آموزش جهاد کشاورزی جیرفت و کهنوج
مریم نسب پور – دانشجوی کارشناسی گل و گیاهان زینتی

چکیده:

به منظور تعیین مناسبترین زمان قلمه گیری و غلظت IBA (ایندول بوتریک اسید) بر روی ریشه زایی قلمه های بنت قنسول در شرایط منطقه جیرفت، آزمایشی بصورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار از دیماه سال ۸۳ به مدت دو سال در مرکز تحقیقات کشاورزی به مرحله اجراء درآمد، به گونهای که زمان قلمه گیری بعنوان فاکتور اصلی در شش سطح از ۲۰ دی به فاصله هر ده روز یک بار تا اسفند و میزان IBA به عنوان فاکتور فرعی در پنج سطح ( ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ و ۳۰۰۰ و ۴۰۰۰ و ۵۰۰۰ پی پی ام) در نظر گرفته شدند، در طول اجراء، صفات سرعت ریشه زایی، درصد ریشه زایی، طول ریشه ها، وزن تر، وزن خشک، درصد ماندگاری قلمهها و ارتفاع گیاه گلدانی اندازه گیری گردید. نتایج نشان داد زمان قلمه گیری بر روی کلیه صفات مورد بررسی در سطح ۱% معنیدار گردیده و غلظت IBA نیز بر روی کلیه صفات مورد بررسی در سطح ۱% معنی دار شد. همچنین اثر متقابل زمان قلمه گیری و غلظت IBA بر روی تمام صفات مورد بررسی معنی دار شد.