سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد یزدیان – دانشجوی دکتری مهندسی عمران، دانشکده عمران، دانشگاه تهران
محسن ناصری – دانشجوی دکتری مهندسی عمران، دانشکده عمران، دانشگاه تهران
فرحناز تقوی – استادیار موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

چکیده:

بررسی رفتار بارش در دامنه زمان و مکان از نکات مهم و کلیدی بررسی های اقلیمی و هواشناختی است این نتایج علاوه بر رفتارشناسی بهتر زیست-اقلیم یک منطقه، دارای کاربردهای دیگری از جمله کشاورزی، تأسیس واحدهای صنعتی و ابنیه ذخیره اب خواهد بود دراین مقاله با استفاده از اطلاعات ایستگاههای ثبت بارندگی در استان اصفهان و انالیز سیگنال بارش ماهانه به رویکردی طیفی در تحلیلی بارش در این ایستگاه پرداخته شده و پس از تعیین مشخصات سیگنالی بارش در ایستگاههای مورد بررسی دو فاکتور اصلی از بردارهای مشخصات سیگنالی به انضمام مختصات جغرافیایی استخراج گردیده است. دو فاکتور اول در این خصوص، در مجموع ۶۶ درصد از مجموعه اطلاعات را تب یین می نماید.سپس با استفاده از دو روش خوشه بندی به بررسی و تع یین ایستگاههای همرفتار پرداخته شده است. در روش خوشه بندی مورد استفاده، از دو رویکرد فازیFuzzy c-mean و قطعیت گرا k-means استفاده شده و نتایج آنها نیز ارائه شده است. در این دسته بندی، ایستگاه های هم رفتار و دامنه جغرافیایی هر یک و چگونگی پخش مکانی آنها با یکدیگر مقایسه گردیده است.