سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی دوچرخه شهری

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

هادی با شفاعت – کارشناسی ارشد تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش استان فارس

چکیده:

هدف ازپژوهش حاضر بررسی و تدوین شاخصهای استعداد یابی دوچرخه سواران سربالارو مردان از دیدگاه مربیان برجسته کشور بود. بدین منظور محقق دیدگاه مربیان برجسته کشور را که در مسابقات قهرمانی باشگاههای ایران خرداد ۸۷ در شهرستان کرج و تورنمت بین المللی تفتان در اسفند ۸۶ حضور داشتند مورد ارزیابی قرار داد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است که به روش میدانی انجام شده است. با توجه به ماهیت تحقیق و تعداد جامعه آماری، کلیه جامعه آماری به روش سرشماری به عنوان نمونه در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است(n=100). ابزار اندازه گیری این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته با پایایی ۰/۸۶ بود. اطلاعات خام آماری با استفاده از نرم افزارهای EXCEL و SPSS و آزمونهای اندازه گیری های مکرر و t وابسته در سطح معنی داری (a=0/05) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که: شاخصهای مهمتر به عقیده مربیان برای یک دوچرخه سوار نخبه سر بالارو به ترتیب عبارتند از: استقامت قلبی تنفسی، استقامت عضلانی، قدرت عضلانی، تیپ عضلانی لاغر، وزن کم، تیپ لاغر، پشتکار، آمادگی روانی( انگیزش، اعتماد به نفس، تمرکز)، روحیه همکاری جمعی و احترام به قوانین و مقررات.