سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد مصطفی سلطانی فیروز – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی- مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چا

چکیده:

منابع انسانی، مهمترین سرمایه و مزیت رقابتی هر سازمان بوده و بی شک توسعه منابع انسانی از محوری ترین فرآیندها در مدیریت منابع انسانی است. توسعه منابع انسانی در هر سازمان، نیازمند راهبرد و راهکارهای اجرایی خاصی است. ا ین تحقیق در شعب بانک ملت غرب استان مازندران انجام شده است که توسعه ا منیت شغلی منابع انسانی و توسعه دانش کارکنان در موفقیت راهبرد و مأموریت آن، نقش مهمی ایفا می کند. هدف اصلی تحقیق تدوین راهبردهای توسعه منابع انسانی با محوریت توسعه دانش کارکنان است. ابتدا وضعیت موجود حوزه های تأثیر گذار در توسعه منابع انسانی بررسی و تحلیل شده و سپس شکاف دانش کارکنان شناسایی و علل اصلی وجود شکاف ریشه یابی گ ردیده که در ا نتخاب مناسب راهبرها، مدنظر قرار گرفته است. در نهایت راهبردهای توسعه منابع انسانی تدوین گردیده است. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی و توسعه ای است و از نظر روش گردآوری داده ها، تحقیق توصیفی- پیمایشی است.