سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدعبدالله قریشی بوکانی – دانشجوی رشته مدیریت کشاورزی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
لقمان رشیدپور – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مهاباد، گروه مدیریت کشاورزی، مهاب
سلیمان رسولی آذر – استادیار، هیات علمی تمام وقت، دانشگاه آاد اسلامی واحد مهاباد، مدیر

چکیده:

امروزه موضوع بیشینه سازی عملکرد محصولات باغی از طریق بکارگیری نهاده های شیمیایی و هزینه زیاد درتولید محصولات که همواره سیاست غالب روش های تولید در جهان بوده است، جای خود را به رهیافت های دیگری درباغداری داده است. افزایش تولیدات باغی با استفاده بی رویه از کودهای شیمیایی و تاکید بر رشد اقتصادی باعث برهم خوردن تعادل زیست بوم های طبیعی شده و با کاهش پایداری طبیعی، به تزلزل تعادل بوم شناختی، اقتصادی واجتماعی جوامع روستایی انجامیده و ناپایداری آنها را رقم زده است. اکنون با مشخص شدن ناپایداری ها و مضرات فراوان آن در مسیر توسعه، پایداری به صورت مسئله ای مهم نمود یافته و برنامه ریزی های آتی بخش های مختلفاقتصادی و از جمله بخش کشاورزی بایستی تحت تأثیر مطالعات پایداری و با در نظر گرفتن معیارهای پایداری انجامگیرد. در این راستا مطالعه حاضر پس از مرور ادبیات موضوع و بررسی منابع مختلف در نهایت معیارهای موثر در پایداری باغات را در سه بخش اکولوژیک، اقتصادی و اجتماعی دسته بندی کرده است.