سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین استوار – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم خاک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیق
سیروس جعفری – استادیار علوم خاک دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامین
سیدعلی ابطحی – استاد علوم خاک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، فارس، ایران.

چکیده:

منطقه مورد مطالعه به مساحت ۱۰۶۶ هکتار در توابع دشت ارسنجان قرار دارد. مراحل کلّی مطالعه شامل مطالعات خاکشناسی، مطالعات آزمایشگاهی و در نهایت تجزیه و تحلیل پارامترها با استفاده از نرم افزارهای SAS و GS+ در منطقه می باشد. نمونه برداری بر اساس نوع افق های ژنتیکی، بر مبنای اعماق ۳۰ ۰ ، ۶۰۳۰، ۹۰۶۰ سانتی متری خاک (با اعمال درصد وزنی) انجام پذیرفت. فاکتورهای مورد مطالعه، شامل PH و EC و آهک که پس از انجام آزمایش های فیزیکوشیمیایی، به وسیله نرم افزار SAS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سپس جهت پی بردن به وابستگی مکانی پارامترهای موثر در ارزیابی تناسب اراضی و تخمین نقاطی که نمونه برداری در آن ها صورت نگرفته بود از روش کریجینگ معمولی استفاده گردید. نتایج حاصله نشان داد که ضریب تغییرات کلیه ی ویژگی های خاک پایین می باشد که بیانگر همگن بودن خاک های منطقه می باشد. همچنین دامنه تاثیر EC در عمق های دوم و سوم نشان دهنده این است که EC سوم EC پایین می باشد که بیانگر همگن بودن خاک های منطقه می باشد. همچنین دامنه تاثیر نشان دهنده این است که EC خاک های منطقه مورد مطالعه وابستگی بیشتری نسبت به هم، در مقایسه با دیگر متغییرهای مورد بررسی دارند. همچنین اثر قطعه ای آهک بیشتر از سایر متغییرها می باشد که بیانگر این است که آهک دارای تغییر پذیری مکانی بیشتری نسبت به دو متغییر دیگر، در فواصل کوچک می باشد. با توجه به مقادیر به دست آمده ی RSS می توان نتیجه گرفت که تخمین PH در این تحقیق از دقت بالاتری نسبت به سایر متغییرها برخوردار بوده است.