سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کامل محمودی – دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه
الهام شکری – دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه

چکیده:

با توجه به افزایش جمعیت و آلودگی روزافزون محیط شهری، نقش حیاتی فضاهای سبز روز به روز بیشتر می شود.فضای سبز به عنوان یک فیلتر طبیعی از آلودگیهای محیطی می کاهد و تضمین گستره نسبی سلامت فردی واجتماعی ساکنان شهر و آرامش محیط آن است. شهرداری شهر سقز به عنوان متولی فضای سبز شهری توجه خاصی بویژه در چند سال اخیر نسبت به توسعه کیفی و کمی فضای سبز این شهر دارد. بنابراین سنجش میزان رضایتمندیشهروندان از خدمات فعلی در زمینه فضای سبز شهری به منظور ارتقاء سطح کیفی خدمات امری لازم و ضروری است. هدف اصلی از انجام این تحقیق سنجش میزان رضایت شهروندان از عملکرد شهرداری در زمینه فضای سبز شهریمی باشد. در این مقاله رضایت یک متغییر وابسته و متغییر مستقل خدمات شهرداری در زمینه فضای سبز شهری استکه کیفیت انجام آن تأثیر مستقیم بر کیفیت محیط شهر و از آن طریق بر میزان رضایت مردم می گذارد. روش گردآوری اطلاعات در این مقاله روش پیمایشی با استفاده از پرسشنامه بوده و در تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری ازداده ها از آمار توصیفی و استنباطی و همچنین از نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد سطح رضایت عمومی شهروندان از کیفیت فضای سبز شهری در شهر سقز از متوسط بیشتر است و نزدیک به ۵۶ % می باشد، اما از نظر ویژگیهای اجتماعی پاسخ دهندگان مانند جمعیت، سن، تحصیلات و میزان آگاهی از وظایف شهرداری تفاوتمعناداری میان نظرات شهروندان وجود دارد