سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیده بنفشه شاهرخ – دانشجویان دوره کارشناسی ارشد معماری
فاطمه شوشتری –

چکیده:

مرکز شهر نقطه ای است که همه بخشهای شهر درآن تجلی یافته و به آن پیوند خورده و ارزشها و باورهای مختلف خود را درآن نشان میدهد مرکز شهر صرفنظراز اندازه های آن گروه وسیعی از امکانات و خدمات را دراختیار کاربران قرار میدهد و درقالب نقطه تمرکز اجتماعی و حمل ونقل عمومی عمل می نماید مقاله حاضر به نقش بخش مرکزی شهرهمدان و کاربری های موجود در حیات شهری می پردازد بدین منظرو ضمن بررسی ویژگیهای بخش مرکزی شهر و دیدگاه های موجود دراین زمینه به تحلیل کاربری ها از نظر تنوع نحوه توزیعه و نقش آن ها درپویایی بخش مرکزی شهر پرداخته می شود روش تحقیق از نوع مطالعات توصیفی تحلیلی و مبتنی بر دو روش مطالعات کتابخانه ای و میدانی می باشد درپایان نیز راه کارهایی درجهحل معضلات این بخش حیاتی شهر ارایه شده است.