سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرتضی اشرفی – کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی و کارشناس امور اقتصادی فرمانداری کاشمر

چکیده:

در این مطالعه کارایی فنی انار کاران با استفاده از روش حداکثر راستنمایی و تخمین تابع تولید مرزی تصادفی محاسبه و عوامل موثر برآن نیزمورد بررسی قرار گرفت . اطلاعات از سه شهرستان کاشمر ، خلیل آباد و بردسکن از استان خراسان رضوی به روشآمار گیری خوشه ای از ۱۲۷ باغدار برای سال ۸۹ -۸۸ جمع آوری شد. نتایج نشان می دهد که متوسط کارایی فنی در منطقه مورد مطالعه ۶۳ درصد بوده و شکاف بین کمترین و بیشترین کارایی در منطقه حاکی از آن است که می توان با برنامه ریزی مطلوب و دقیق، تولید این محصول را بدون تغییر سطح زیر کشت و مص رف نهاده ها را افزایش داد. همچنین میزان سن باغداران بر کارایی فنی تاثیرمستقیم دارد . بین میزان مالکیت، سطح سواد و شرکت درکلاسهای ترویجی با عدم کارایی فنی رابطه منفی وجود دارد که نشان می دهد که با افزایش میزان مالکیت و سطح سواد کارایی فنی افزایش می یابد و ب اغدارانی که در کلاسهای ترویجی شرکت می نمایند دارای متوسط کارایی بالاتری هستند . لازم به ذکر است در آخر، الگوی مطلوب و بهینه مصرف نهاده ها که تلفیقی از تجربه کشاورز و دانش رسمی مروجان و محققان می باشد، از کشاورزان کارا استخراج و به کشاورزان ناکارا ترویج می شود