سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اقتصاد کشاورزی، دانشگاه کردستان،
اکرم زنگنه – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اقتصاد کشاورزی، دانشگاه کردستان،

چکیده:

گسترش روزافزون جمعیت و محدودیت نهادههای تولید، توسعه فناوری در فرایند تولید محصولات کشاورزی را اجتناب ناپذیر میسازد.میتوان گفت یکی از بخشهای مهم و محوری در فرایند توسعه فناوریهای تولید بخش مکانیزاسیون است. این بخش به مثابهرویکردی است که نیل بخش کشاورزی به مرحله تولید صنعتی و تجاری را فراهم میسازد. اگر چه توسعه مکانیزاسیون فرایندی است که در بخش کشاورزی اتفاق میافتد، اما با نگاهی دقیق میتوان گفت که بسیاری از الزامات مهم آن در بخشهای اساسی همچون نظامسیاستگذاری دولت در بخش صنعت صورت میگیرد. از این رو این مقاله سعی دارد با روش توصیفی تحلیلی و با بهرهگیری از اطلاعات -کلان ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون در سطح کشور و هچنین مطالعات اسنادی و میدانی دیگر، چالشهای اساسی فرآروی توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در ایران را مورد بحث و بررسی قرار داده و در آخرپیشنهادات سیاستی لازم را جهت بهبود این بخش ارائه دهد. نتایج پژوهش نشان میدهد که ساختار اجتماعی و فرهنگی جامعه روستایی ایران و دور ماندن بیشتر آنها از آثار تحولات علمی درزمینه پیشرفتهای کشاورزی، و مهمتر از همه ضعف بنیه مالی کشاورزان به خصوص زارعان خرده پا سبب شده تا شیوه تولید دربسیاری از روستاها همچنان مبتنی بر سنت ها و روشهای ابتدایی باشد و مانعی برای توسعه مکانیزاسیون به شمار آید، پر واضح استکه نبود تناسب در جریان افزایش قیمت ماشینهای کشاورزی با محصولات زراعی و باغی نیز از دیگر مشکلات اقتصادی است که مانع از مکانیزه شدن عرصه تولید کشاورزی شده است. همچنین از تنگناهایی مهمی که سبب شده از یک طرف بخش کشاورزی و از سوی دیگر بخش صنعت نتوانند ماشینهای کشاورزی و ادوات موردنیاز را مطابق با استانداردهای بین المللی و با حفظ کیفیت مطلوب تولید کنند، فقدان دانش و اطلاعات و تحقیقات بنیانی در زمینه نیازهای فنی و مهندسی کشاورزی است