سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

اعظم گوهر دوست – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا،اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی،دانش
فریده عظیمی – عضو هیات علمی گروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی_واحد اهواز

چکیده:

پدیده گردوغبار گردوخاک معلق در هواست که مسافت های وسیعی را پوشانده و توسط باد در ایستگاهها و یانزدیکی ایستگاههای هواشناسی بلندنشده باشد هدف مشخص کردن کانونهای وقوع گردوغبار پیشگیری و یا کم کردن تاثیر آن براستان خوزستان می باشد دراین تحقیق دادههای ساعتی گردوغبار قدرت دید و پارامترهای دیگری مورد استفاده قرارگرفته است با استفاده از نقشه های سطح زمین و ۷۵۰ هکتوپاسکال نتایج نشان داد کهماه ژوئن جولای و اگوست با بیشترین دوره آماری از نظر فراوانی روزهای گردوغباری در رتبه نخست قرا ردارند و ماه دسامبر و ژانویه و فوریه در همیندوره کمترین روزها را تجربه کرده اند و پرفشار آزور از مهمترین عوامل سینوپتیکی تاثیر گذار برسیستمهای گردوغبار منطقه جنوب و جنوب غرب به شمار می روند.