سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

تورج تیموری – کارشناس ارشد مدیریت مناطق بیابانی
جواد وروانی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
رضا جعفری نیا – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

در این تحقیق داده های بارش یک دوره آماری ۳۰ ساله ۱۹۷۶-۲۰۰۵ برای چند ایستگاه منتخب )کرمانشاه همدان اراک خرم آباد( به منظور تحلیل آماری بارش و تعیین سالهای مرطوب و خشک مورد استفاده قرار گرفته است. به منظور تعیین و تفکیک سالهای مرطوب، نرمال و خشک از نمایه بارش استاندارد استفاده شده است. از نظر تفکیک سالهای مرطوب و خشک در ایستگاههای مورد مطالعه اغلب بارش نرمال بوده و سالهای مرطوب وخشک نیز به صورت دوره ای قابل مشاهده می باشند که سالهای دارای بارش نرمال از فراوانی و استمرار بیشتری نسبت به سالهای مرطوب و خشک برخوردارند. نمایه بارش استاندارد شده) SPI ( به دلیل داشتن قابلیت های بیشتراز جمله تفکیک دقیقتر طبقه ها در هر یک پدیده های ترسالی و خشکسالی، دقت بالاتر در جدا سازی دوره ایمرطوب و خشک و حساسیت بیشتر به تغییرات بارش بهترین مدل در ایستگاههای منتخب شناخته شده است