سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد سلاجقه – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزی داری دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
نجمه دهقانی فیروز آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزی داری دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

چکیده:

شاخص خشکسالی در واقع بیان کننده حدود طبیعی خشکسالی های رخداده در دوره های زمانی هستند تا امکان ارزیابی آن را در مقیاس های مختلف زمانی و مکانی ممکن سازند. در این پژوهش به منظور بررسی دقیق و کمی سازی شدت خشکسالی ایستگاه های خانوک ، راور ، شبجره زرند و یزدان آباد زرند از شاخص های خشکسالی SPI و PNPI و SIAP استفاده شده است که با استفاده از این شاخص ها می توان وضعیت و مقادیر وقوع خشکسالی های متعددی را در ایستگا های مطالعاتی بررسی و ارزیابی نمود. ایستگاه ها در دوره آماری ۱۱ ساله ( از سال ۷۷-۷۶ تا سال ۸۷-۸۶) مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان می دهد که با توجه به همه شاخص های محاسبه شده برای ایستگاه های خانوک ، شبجره زرند و یزدان آباد زرند خشکترین سال در طول دوره آماری سال های ۸۵-۸۴ و ۸۴-۸۳ می باشد.