سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ناصر سیمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی

چکیده:

شاخصهای متنوعی بمنظور پایش پدیده خشکسالی و ترسالی وجود دارد که از آنها درتدوین برنامه های مدیریتی مقابله با خشکسالی و ترسالی استفاده گردید دراین مطالعه داده های مربوط به بارش سالانه ۳۴ ایستگاه از استان کرمان دریک دوره ۲۰ ساله ۱۹۸۱-۲۰۰۰ برای تحلیل داده های بارش و محاسبه سالهای مرطوب و خشک مورد استفاده قرارگرفت پس ازانتخاب دوره مشترک آماری و بررسی کیفیت و درستی داده ها از نمایه های درصد از نرمال بارندگی و دهک های بارندگی به منظور تعیین دوره های ترسالی و خشکسالی استفاده گردید سپسنمایه های فوق بمنظور ارزیابی برآوردخشکسالی و ترسالی هواشناسی ارزیابی شدند. نتایج حاصل از آزمون درکل ایستگاه ها نشان داد که نمایه دهک های بارندگی سالانه مقارن با سال وقوع کمینه بارندگی رخداد خشکسالی بسیارشدید را درتمام ایستگاه های تحت مطالعه گزارش نمودند و از نظر تعیین تصویر خشکسالی بسیارشدید هواشناسی کارایی بیشتری نسبت به نمایه دیگر داشته است.