سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرخنده سپهوند – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی روستایی دانشگاه تهران

چکیده:

در فرآیند برنامه ریزی و توسعه روستایی، مطالعه، شناخت و تحلیل امکانات، توانمندیهای بالقوه و بالفعل و تنگناهای موجود در نواحی روستایی ضروری است. بر همین اساس این مقاله با هدف بررسی وضعیت امکانات و خدمات بهداشتی درمانی در نواحی روستایی کشور تدوین یافته است. روش تحقیق پژوهش مبتنی بر روش تحلیلی- توصیفی می باشد. در این مقاله با انتخاب ۱۰ متغیر به بررسی و توزیع فضایی امکانات و خدمات مذکور پرداخته و نهایتا با استفاده از روش تاپسیس به تحلیل سطوح برخوردارینواحی روستایی کشور از امکانات و خدمات بهداشتی- درمانی پرداخته شد . نتا یج بررسی ها بیانگر نامناسب بودن وضعیت برخورداری نواحی روستایی و عدم تعادل در توزیع امکانات و خدمات بهداشتی درمانی می باشد