سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا جهان بین – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانش آموخته دانشگاه تبریز
کلثوم کاوه – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانش آموخته دانشگاه پیام

چکیده:

تامین نیازهای غذایی در جهان امروز به عنوان یکی از مشکلات اساسی بشر است. اتخاذ سیاستهای مطلوب افزایش توان تولید و کاهش ریسک در بخش کشاورزی، از برنامه های دولتها به منظور نیل به امنیت غذایی به شمار می رود. در این خصوص بیمه محصولات کشاورزی به عنوان ساز و کاری مناسب برای کاهش ریسک اقتصادی و ارتقاء امنیت غذایی جامعه مطرح است. هدف از این پژوهش بررسی نقش بیمه محصولات کشاورزی در توسعه پایدار روستایی است. الگوی تحقیق بنیادی – کاربردی و روش تبیین و بررسی آن توصیفی – تحلیلی است. برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و اسنادی و مطالعات میدانی استفاده شده است. مطالعه میدانی، از طریق طراحی و تکمیل پرسشنامه از ۳۰ خانوار در روستای عباس آباد که به طور تصادفی انتخاب شده اند صورت گرفته و با استفاده از نرم افزار spss به تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته شده است. نتایج پژوهش حاضر، حاکی از تاثیر بیمه محصولات کشاورزی در توسعه روستای مورد مطالعه می باشد.