سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سپهر فرجی زاده –
سیدحسن خوشرو –

چکیده:

روشهای انفجار کنترلشده، از بهترین و کارآمدترین روشهای کنترل سطح شکست میباشد. این روشها در محیط پیوسته پیچیدگیهای زیادی نداشته و به سادگی قابل اجرا میباشد. اما در محیط ناپیوسته و درزهدار، انتشار امواج به شدت تابعحضور و توزیع فضایی ناپیوستگیها، و شکست سنگ نیز تابع مشخصات فیزیکی ناپیوستگیها میباشد. هدف از این مطالعه بررسی و تحلیل ناپیوستگیهای موجود در سنگ بر نتایج انفجارات کنترلشده است و از نرم افزار المان مجزایUDEC کهه قابلیت تحلیل دینامیکی در محیطهای ناپیوسته را دارد، استفاده شد. در ابتدا مدل پیوسته مورد مطالعه قرار گرفت و در مرحله بعد مدلهایی با درزهداریهای مختلف شبیهسازی شد. نتایجمدلسازی عددی بیانگر این است که شکست سنگ در محیطهای درزهدار به شدت تابع توزیع فضایی درزهها بوده و هر مدل درزهداری تأثیر متفاوتی بر روند شکست سنگ دارد