سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عباس علیپور – عضو هئیت علمی و استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استا
امین اکبری – دانشجویان کارشناسی ارشد معماری ، موسسه آموزش عالی پردیسان فریدونکنا
محمدامین زارع –

چکیده:

نانو ریشه یونانی نانس به معنی کوتوله میباشد . نانو تکنولوژی به تعریف رفتار مواد در مقیاس نانومتر۹- ۱۰m) می پردازد و در این مقیاس رفتارمواد با آنچه در مقیاس ماکرو درک می شود کاملا متفاوت بوده ، بطوریکه امروزه محققان و صنعتگران عرصه نانو در تلاش اند تا با استفاده از اینفناوری مواد و مصالح بهینه برای استفاده در صنعت ساختمان خلق کنند. مقاله پیش رو با هدف شناخت میزان آگاهی مهندسین و متخصصان صنعتساختمان در خصوص کاربرد نانو در ساخت ابنیه بعنوان بستر اولیه جهت توسعه و ترویج آن در جامعه میباشد . پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی و در زمره تحقیقات کاربردی است . جامعه آماری کلیه اعضاء نظام مهندسین شهر تهران بوده که با استفاده از فرمول کوکران و ابزار پرسشنامه ۳۳۲نمونه به روش تصادفی سیستماتیک مورد پرسشگری مستقیم قرار گرفته اند . اطلاعات جمع آوری شده در محیط نرم افزاریSPSS با استفاده از آزمونT تک مقایسه ای مورد بررسی قرار گرفته و آزمون شده اند . نتایج حاصل از انجام این پژوهش نشان داده که میانگین محاسبه شده آگاهی مهندسین و متخصصان صنعت ساختمان در این شهرنسبت به کاربردهای مواد و مصالح فرآوری شده بوسیله نانو از میانگین قابل انتظار کمی بیشتر بوده است