سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

چکیده:

بررسی ساختمان های بلند نشان میدهد که مشکلات عدیده ای درتعداد زیادی از آنها وجود دارد که این امر خود معلول عدم رعایت ضوابط شهرسازی در خصوص مکانیابی و احداث آنهاست موضوع مقاله حاضر بررسی و تعیین معیارهای مکانیابی ساختمانهای بلند مرتبهدر شهرها و تحلیل میزان بکارگیری آن در نمونه موردی برج مسکونی شهران تبریز میباشد هدف اصلی پژوهش یافتن اصولی است که مکان ساختمان بلند چه از نظر مسائل زیبایی شناسی و قابلیت نشانه ای آن و چه از لحاظ عملکردی و مسائل زیست محیطی براساس آن تعیین گردد. روش تحقیق به صورت کیفی بوده و در جمع آوری اطلاعات در آن از منابع کتابخانه ای و برداشتهای میدانی استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که مواردی همچون خطر گسل ها، مسائل زیست محیطی، ترافیک و دسترسی ها، و تراکم ساختمانی حد ارتفاعی و معیارهای زیبایی شناسی در مکانیابی بایستی رعایت گردد. از این دیدگاه برج شهران از لحاظ رعایت فواصل حرایم و دسترسی ها و مسائل زیبایی شناسی در وضعیت مطلوبی قرار داشته و مسائل زیست محیطی سازگاری با کاربری های اطراف و حد ارتفاعی در آن به خوبی رعایت نگردیده است.