سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

صادق بختیاری – استاد علوم اقتصادی، دانشگاه اصفهان، دانشکده اقتصاد
مرتضی یزدانی – کارشناس ارشد
پژمان محمدی – کارشناس شرکت گاز استان اصفهان

چکیده:

امروزه انرژی یکی از عوامل و ملزومات اساسی رشد و توسعه اقتصادی می باشد. افزایش مصرف گاز هم به علت آلودگی هوا و محیط زیست و هم به علت پایان پذیر بودن آن موضوعی نگران کننده و نیازمند برنامه ریزی و کنترل می باشد. . اگراقدامات و سیاست های پیشگیرانه در مورد مصرف انرژی وجود نداشته باشد، بخش انرژی در کشور ما به گونه ای رشد خواهد کرد در آینده نزدیک با مشکلات زیادی مواجه خواهیم شد. به منظور برنامه ریزی و مدیریت صحیح مصرف نیازمند اطلاع ازمیزان و چگونگی تاثیر عوامل مختلف بر مصرف ضروری است. در این مطالعه تاثیر عوامل قیمت، درآمد، تعداد مشترکین بر مصرف گاز مورد بررسی قرار می گیرد. به این منظور از داده های سری زمانی سالانه طی دوره ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۷ و روش حداقل مربعات معمولی استفاده شده است. نتایج این مدل نشان می دهد که گاز طبیعی در سبد مصرف خانوار یک کالای ضروری می باشد به طوری که کشش درآمدی مصرف گاز در حدود ۰/۳۲و کشش قیمتی ۰/۰۵۷می باشد. همچنین با افزایش یک در صدی تعداد مشترکین ۰/۶۸درصد مصرف افزایش خواهد یافت. بر اساس نتایج بدست آمده در صورتی که مدیریت و کنترل صحیحی بر مصرف گاز طبیعی صورت نگیرد با توجه به رشد جمعیت و افزایش تعداد مصرف کنندگان و مشترکین در آینده کشور با مشکلات بزرگی مواجه خواهد شد. لذا در راستای کاهش و مدیرریت مصرف توصیه می شود که قیمت گاز به مقدار واقعی خود رسد و در کنار آن سیاست های تشویقی و فرهنگی به کار گرفته شود.