سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید صابری – کارشناسان ارشد مهندسی محیط زیست
عابده عبدالغفوریان –

چکیده:

تعیین مشخصه های کمی و کیفی فاضلاب خاک ورودی به تصفیه خانه ها یکی از ارکان اصلی طراحی صحیح تصفیه خانه های فاضلاب به حساب می آید بررسی پارامترهای کمی و کیفی فاضلاب خام تصفیه خانه های فاضلاب موجود می تواند کمک موثری درارزیابی و بهینه سازی عملکرد آنها و تعیین دقیق مبانی و درنتیجه طراحی صحیح و اقتصادی تصفیه خانه های جدید نماید دراین مقاله مشخصه های کمی و کیفی فاضلاب خام ورودی به تصفیه خانه فاضلاب شهر تبریز مورد بررسی قرارگرفته است و با تحلیل احتمال وقوع و با استفاده از داده ها دربازه زمانی ۱۳۸۱تا۸۸ مقادیر متوسط حداقل و حداکثر TSS,COD,BOD5 و تغییرات آنها درمقاطع مختلف زمانی تعیین شده و همچنین با استفاده از اندازه گیری های انجام شده متوسط حداقل و حداکثر دبی جریان ساعتی و روزانه و جریان پایدار فاضلاب ورودی دربازه های مختلف زمانی تعیین شده است و نتایج بدست آمده با مقادیر توصیه شده دراستانداردها و همچنین مبانی طراحی اولیه تصفیه خانه تبریز مقایسه و تحلیل شده اند.