سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمید نصرآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش ترویج و آموزش کشاورزی
حمید قربانی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

چالش اشتغال یکی ازمهمترین مسائل اجتماعی درکشور به شمار می آید و باتوجه به میزان رشد جمعیت ها دردهه ۶۰ می توان آن را مهمترین چالش اجتماعی چنددهه اینده نیز به حساب آورد پیامدهای بیواسطه این بحران گسترش فقر و افزایش دیگر آسیب های اجتماعی است یکی ازمهمترین بخشهای اقتصادی که به رغم فراهم نبودن برخی الزامات پایه ای با توجه به شرایط موجود جهانی باید برای مقابله با چالش اشتغال درکشور ازآن مدد گرفت بخش کشاورزی است که دارای پتانسیل بالایی درایجاد فرصت های شغلی است اما بررسی شاغلین دراین حوزه نشان میدهد که درایجاد اشتغال برای دانش آموختگان کشاورزی موفق عمل ننموده است دراین پژوهش تلاش شده مباحثی همچون بحران اشتغال درکشور مزیت های بخش کشاورزی برای ایجاد اشتغال و ظرفیت های اشتغال دربخش کشاورزی مورد تحلیل قرارگیرند درانتهای مقاله براساس مباحث مطرح شده نکاتی برایتوسعه اشتغال زایی دربخش کشاورزی ارایه شده است که از جمله آن میتوان به ایجاد پارکهای علمی و تحقیقاتی کشاورزی اشاره کرد.