سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

موسی عابدینی – دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکذه ادبیات و علوم انسانی، گزوه جغزافیا
افسانه فیروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه محقق اردبیلی
آزاده محمودی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

بررسی مناطق ناپایدار و ممیزی آنها به منظور تشخیص و تعیین خطر عوامل ژئومورفولوژیکی یکی از موضوعات مهم در زمینه توسعه و عمران شهرها می باشد. مطالعه فرایندهای ژئومورفولوژیکی در بسیاری از فعالیتهای مهندسی مربوط به احداث جاده ها، پل ها، سدها و ساختمان ها اهمیت اساسی دارد. سازه های شهری باید در مکانی بنا شوند که زمین به قدر کافی پایدار باشد، یا تدابیر راهبردی لازم از قبل اندیشیده شود. شهر مشگین شهر نیز از جمله شهرهایی است که با مخاطرات ژئومورفولوژیکی مواجه می باشد و بی توجهی به آن گاهی می تواند خسارات فراوانی را در آینده به بار آورد. لذا به منظور مطالعه عواامل موثر در تویسعه فیزیکی مشگین شهر از نرم افزار Arc GIS با روش تلفیق وزنی استفاده شد. نتایج نشان داد که هر یک از عوامل لیتولوژی، آبراهه ها، نقاط ارتفاعی، شیب، جهت شیب و تیپ اراضی نقش بسزایی را در ایجاد مخاطرات ژئومورفولوژی ایفا می کنند و در توسعه فیزیکی شهر موثرند. در لایه یا نقشه نهایی (پهنه بندی) مناطقی که دارای کمترین مخاطرات ژئومورفولوژیکی هستند و مناسبترین مکان از مناطق پر خطر جهت توسعه شهری می باشند، ممیزی شدند.