سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اعظم شیبانی تذرجی – کارشناس ارشد تکتونیک
علی اصغر مریدی فریمانی – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمدمهدی خطیب – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه بیرجند
غلامرضا میراب شبستری – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه بیرجند

چکیده:

منطقه شمال شرق نهبندان، واقع در شرق زون ساختاری سیستان که تشکیل یک زون برشی را میدهد، بخشی از حوضه فلیشی شرق ایران میباشد که واحدهای سنگشناسی کرتاسه تا کواترنر را در بر میگیرد. محور خمیده چینها، رگههای کششی و نردبانی، درزههای همراه با چین خودگی و گسلها حاکی از اعمال حرکت برشی در این محدوده میباشد. تعیین محورهای جنبشی وارد بر منطقه مورد نظر با استفاده از عناصر ساختاری و توزیع محورهای اصلی کششی و فشارشی محاسبه شده بر اساس روشهای مختلف نشاندهنده جهت فشارش در منطقه در راستایN240/23 و راستای کششN139//28 میباشد.