سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عباس علیپور – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
آزاده عابدینی – کارشناس معماری مهندسین مشاور طرح اندیشان زسیت شهر
سلیمه باقریان پایین افراکتی – دبیر دبیرستانهای قائمشهر

چکیده:

وند رشد شتابان کلان شهرها در جهان، توأم با افزایشجمعیت ، مشکلات متعددی را مانند معضل ترافیکو اختلال در سامانه حمل ونقل درون شهری به وجود آورده است. سامانه حمل ونقلBRT در کنار توسعه سامانه مترو در کلان شهر تهران برای مقابله با مشکلات مذکور به وسیله شهرداری در پیشگرفته شده است. در این تحقیق سعی شده است که میزان رضایت مندی و تاثیرات این خطوط بر افزایشو یا کاهشبار ترافیکی ، کاهشآلودگی ، نحوه دسترسی ، انگیزه برای عدم استفاده از اتومبیل های شخصی و… از نگاه شهروندان مورد سنجشقرار گیرد. جهت بررسی این مسائل ، ایستگاه خط ویژه اتوبان چمران در شهر تهران انتخاب شده است. جامعه آماری این تحقیق کلیه شهروندانی بوده اند که از این وسیله حمل و نقل عمومی استفاده میکرده که از میان آنان ۱۴۹ نمونه مورد پرسشگری مستقیم قرار گرفته اند. پساز جمع آوری اطلاعات میدانی از طریق ابزار پرسشنامه ، با بکارگیری نرم افزارSPSS آزمون آماری ، ضریب همبستگی روابط بین متغییرهای تحقیق مورد آزمون قرار گرفته است.نتایج حاصل از انجام این پژوهشنشان داده که احداث این خط ویژه با نیاز شهروندان مطابقت داشته و آنان از عملکرد آن به میزان قابل ملاحظه ای رضایت دارند ، همچنین استفاده کنندگان از این خط ویژه غالبا از قشر جوان با اکثریت دانشجو ، کارمند و مجرد بوده است. نتیجه بررسی ها نشان داده که خط ویژه احداث شده بیشاز آن که منجر به کاهشبار ترافیکی شود بر افزایش ترافیک آن به سبب اشغال لاین سرعت افزوده است ، همچنین احداث این خط ویژه به جهت سهولت در جابجایی انگیزه مناسبی را برای عدم استفاده از اتومبیل شخصی نزد شهروندان ایجاد کرده است که این مهم تاثیرات مثبتی را بر کاهشآلودگی شهر تهران خواهد داشت.