سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

گیسو شاطری – کارشناس ارشد برنامه ریزی منطقه ای
نوید سعیدی رضوانی – دانشیاردانشگاه آزاداسلامی قزوین

چکیده:

قرارگیری استان زنجان در مسیر آزادراه تهران- قزوین- زنجان- تبریز و بازرگان و موقعیت ارتباطی استان زنجان به عنوان پل ارتباطی مرکز کشور با شمال، شمال غرب و عبور کریدور بین المللی کشور از این استان از یک سو و هم جواری این استان با ۷ استان گیلان، قزوین، همدان، کردستان، آذربایجان غربی و شرقی و اردبیل مزیت های نسبی فراوانی برای این استان پدید آورده است. از سوی دیگر این موقعیت ارتباطی و هم جواری ها موجب ایجاد تنگناها، محدودیت ها و تعارضاتی در نظام فضایی از منظر ساختار کالبدی، زندگی، فعالیت ها و جمعیت پذیری مناطق متفاوت استان شده است. هدف این تحقیق بررسی و تحلیل سازمان فض ایی فعالیته ای استان زنجان می باشد که با استفاده از نرم افزار GIS انجام ده است. مطالعات نشان می دهند که کانون فعالیت های خدماتی استان در نقاط شهری ان قرار دارد بنا براین سطح خدمات به فراخور سطح شهرها در نظام سلسله مراتب عملکردی ان تفاوت خواهد داشت . به نظر می رسد با توجه به افزایش خدمات در شهرهای بزرگ ضریب کشش این شهرها در تجمع خدمات به عنوان یک مرکز عمل کرده و ضریب کشش پذیری انها در سلسله مراتب شهری استان متفاوت از یک دیگر می باشد. از این رو به منظور توزی ع مناسب تر بخش خدمات به نظر می رسد حدالامکان در مکانیابی مراکز خدماتی حمایت از شهرهای کوچک و میانی استان در اولویت قرار گیرند. در انتها می توان گفت که سازمتان فضایی فعالیتهای استان زنجان تا حدودی از ترتیب و توزیع نظام یافته واحد های یک مجموعه در فضا برای عملکردهای عموم مجموعه تشکیل شده است