سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجید خزایی – دانشآموخته کارشناسی ارشد علوم و مهندسی آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس
سیدحمیدرضا صادقی – استاد گروه علوم و مهندسی آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس
اردشیر شفیعی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کهگیلویه و بوی
محمدرضا میرزایی – استادیار آموزشی دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج

چکیده:

با توجه به اهمیت منابع آبی آگاهی از روند عوامل تشکیل دهنده چرخه هیدرولوژیک در حوزههای آبخیز برنامه- ریزان را در امر مدیریت صحیح این منابع کمک می کند و تصمیمات مناسب با شرایط حوزه آبخیز اتخاذ نمود به-طوریکه هر گونه برنامه ریزی و طراحی در حوزه های آبخیز باید بر اساس تجزیه و تحلیل داده های هواشناسی و هیدرولوژیکی مربوط به آن حوزه آبخیز صورت گیرد . بدین لحاظ دستیابی به روشهای مناسب تعیین روند از اهمیتبسزایی برخوردار است. در همین راستا تحقیق حاضر با هدف تعیین روند بارش، دبی و تبخیر در طی دوره آماری در ایستگاههای مستقر شده در بخشی از حوزه آبخیز کارون و زهره با استفاده از روش من کندال در مقیاس هاس زمانیمختلف و روش های SDI و SPI برنامهریزی شده است. نتایج نشان داد که روند در هر دو مقیاس زمانی ماهانه و سالانهبا استفاده از روش من کندال بدین صورت بود که در متغیرهای بارش و دبی روند منفی ) – z<0 ) و در متغیرهای دما و تبخیر روند مثبت ) z>0 ( مشاهده گردید. همچنین نتایج تحلیل روند کندال نشان داد بجز برای متغیر دما که روندمثبت و معنی دار ) p<0.05 ( مشاهده گردید در بقیه متغیرها روند معنی داری مشاهده نگردید ) p>0.05 ( نتایج تحلیل روند با استفاده از شاخص های SDI و SPI نیز نشانگر مطابقت دو شاخص در روند متغیرهای دبی و بارش وتأثیرپذیری دبی از بارش را نشان داده است هم چنین نتایج نشان داد که روند دبی و بارش نیز با نوسانات مختلف در طی دوره آماری در نهایت به صورت نزولی می باشد