سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مژده پدرام – عضو هیات علمی پژوهشکده هواشناسی
ابراهیم فتاحی – عضو هیات علمی پژوهشکده هواشناسی
مریم حامدی – کارشناس پژوهشکده هواشناسی
ابراهیم اسدی – کارشناس ارشد سازمان هواشناسی

چکیده:

نقشه های پهنه بندی سیل، در مطالعات مدیریت سیل کاربرد وسیعی دارند. امروزه این نقشه ها یکی ازاطلاعات پایه و مهم در مطالعات طرحهای عمرانی در دنیا محسوب شده و پیش از هرگونه سرمایه گذاری و یا اجرای طرح های توسعه، بررسی آن در دستور کار سازمان های زیربط قراردارد. در این تحقیق داده های مربوط به ایستگاه های هیدرومتری و باران سنجی استان کردستان و مجاور آن، که حداقل ۱۵ سال آمار داشته اند، استفاده شد. مقادیر بیشینه دبی روزانه و بیشینه بارش روزانه هر ایستگاه استخراج گردید، سپس برای به دست آوردن احتمال وقوع بیشینه ، تحلیل فراوانی داده ها محاسبه شد. برازش توزیع های احتمالاتی مختلف به سری داده ها، صورت گرفت و در نهایت مناسب ترین توزیع برای برازش به داده های مذکور مشخص گردید . بر این اساس مقدار بیشینه دبی و بارش به ازای احتمالات یا دوره های بازگشت ۲ ، ۳ ، ۵و۱۰و۲۵ و ۵۰ و۱۰۰و۲۰۰ ساله به دست آمد. در آخرین مرحله، به منظور نمایش تغییرات مکانی این پارامتر با احتمال وقوع ۵۰% و۲۰% و۱۱۰%در محدوده استان، نقشه های پهنه بندی مربوطه با استفاده از نرم افزارGIS رسم شدند . نتایج حاصل نشان می دهندکه میانگین مقدار دبی روزانه در ایستگاه های شمالی استان خیلی بیشتر از ایستگاه های جنوبی است. به طور کلی، میانگین بیشینه دبی روزانه ایستگاه های مورد مطالعه ناچیز است. مقدار این پارامتر در دوره های برگشت ۱و۵و۱۰ساله برای ایستگاه ماه نشان که بیشترین مقدار دبی را دارد، به ترتیب حدود ۵۵ و۳۷۰ و۴۸۰متر مکعب بر ثانیه برآورد شده است. بر اساس تاریخ های وقوع بیشینه دبی روزانه در تمامی ایستگاه های هیدرومتری استان کردستان، سعی شده است که سیل های فراگیر نیزتعیین شوند. با توجه به مقدار دبی های گزارش شده، در هیچ یک از موارد نمی توان گفت که در تاریخ های مذکور سیلی شدید رخ داده باشد