سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس کسب و کار بیمه

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

حیدر چوپانی – کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه تهران
مجتبی زارع خلیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه تهران
اکرم الهی گل – دانشجوی کارشناسی ارشد MBA
حجت غلام زاده – کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه تهران

چکیده:

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه مدیریت دانش با نوآوری سازمانی در شرکت سهامی بیمه معلم به روش توصیفی – تحلیل صورت گرفته است جامعه آماری تحقیق ۴۰۰ نفر از کارکنان شرکت سهامی بیمه معلم بود که تعداد ۱۱۷ نفر از آنها به روش نمونه گیری تصادفی ساده و براساس فرمول سرایی و همکاران ۱۳۷۲ انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده دراین پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته مدیریت دانش و پرسشنامه محقق ساخته نوآوری سازمانی میب اشد که پایایی آنها از طریق ضریب آلفای کرنباخ به ترتیب ۰/۷۵ و ۰/۸۷ بدست آمد جهت تحلیل داده ها از آزمون های همبستگی پیرسون رگرسیون گام به گام استفاده گردید نتایج آزمون همبستگی پیرسون حاکی از آن بود که بین مدیریت دانش با نوآوری سازمانی و مولفه های نوآوری تولیدی فرایندی و اداری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد همچنین نتایج آزمون همبستگی نشان دادکه تمامی مولفه های مدیریت دانش با نوآوری سازمانی رابطه مثبت و معناداری دارد نتایج تحلیل رگرسیون نیز حاکی از آن بود که از بین مولفه های مدیریت دانش سه بعد خلق دانش کاربرد دانش و ذخیره دانش به عنوان متغیرهای پیش بین معیار ورود به معادله نهایی رگرسیون برای توضیح تغییرات نوآوری سازمانی متغیر ملاک را دارا هستند و مولفه تسهیم دانش به دلیل نداشتن سهممعنادار درپیش بینی نوآوری سازمانی از معادله حذف گردید.