سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ظهراب اسفندیاری – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه محقق اردبیلی
حسین نظم فر – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

در کنار توسعه ملى و همه جانبه، توسعه مناطق به منظور استفاده از قابلیتها و امکانات آنها ازاهمیت بسیارى برخوردار است. بدین منظور، نخست باید به شناسایى بخشهاى مختلف اقتصادى،اجتماعى، فرهنگى، زیربنایى و … مناطق پرداخت . مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفى-تحلیلىبا هدف تعیین درجه توسعه یافتگى شهرستانهاى استان آذربایجان غربی انجام یافته است. در اینمقاله ۴۱ شهرستان استان از نظر ۴۱ شاخص مختلف در سال ۱۳۸۴ با تأکید بر شاخصهاىاقتصادى،زیربنایی، اجتماعى و فرهنگی، و بهداشتی-درمانی( با استفاده از مدل تاکسونومی عددیرتبه بندی شده و مورد بررسى قرار گرفته شد. نتایج به دست آمده از این بررسیها حاکى از عدمتعادل و نابرابری شهرستانهای استان از لحاظ برخورداری از شاخصها میباشد. شهرستان ارومیه ونقده از لحاظ شاخصهای توسعه ، توسعه یافته تر از سایر استانها هستند و شهرستانهای چالدران وپیرانشهر محرومترین شهرستان شناخته شدند. همچنین در شاخص اجتماعی و فرهنگی در استانهیچ شهرستان برخورداری وجود نداشت و اکثر شهرستانها در گروه محروم قرار گرفتند، که وضعیتاسف بار استان را در برخورداری از این شاخص را نشان میدهد که نیاز اقدامی عاجل و ضروریبرای برخورداری استان از این شاخص را اجتناب ناپذیر می نماید. .