سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسین نظم فر – استادیار گروه جغرافیا ی دانشگاه محقق اردبیلی
بهزاد پادروندی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

دستیابی به توسعه پایدار بهمنظور بهره برداری مناسب از منابع ایجاد رابطه متعادل و متوازن میان انسان اجتماع و طبیعت هدف آرمانی برنامه ریزان و مدیران توسعه تلقی می شود و زمانی امکان پذیر می گرد که چارچوبی مانسب برای انتخاب شاخص هاو معرف های توسعه پایدار و ابزار کارآمد بمنظور تجزیه و تحلیل و سنجش ارزیابی آن فراهم باشد بنابراین هدف اصلی این مقاله شناسایی و ارزیابی توسعه پایدار شهرستانهای استان لرستان و ارایه راهکارهای بهینه جهت دستیابی به توسعه پایدار درمنطقه می باشد روش پژوهش توصیفی تحلیلی می باشد و از مدل چندمتغیره تکنیک تاپسیس برای سنجش توسعه پایدار استفاده شده است براین اساس شهرستانهای استان لرستان درشاخصهای بهداشتی درمانی و ارتباطی و زیربناییف اموزشی ، اقتصادی و شاخص جعیت مورد بررسی و تحلیل قرارگرفتند نتایج پژوهش نشان میدهد که شهرستانهای خرم آبادو بروجرد و شهرستانهای پلدختر و دلفانبه ترتیب بالاترین و کمترین میزان پایداری از لحاظ شاخصهای توسعه را دارا می باشد لذا جهت ایجاد تعادل درمنطقه درراستای تمرکز زدایی لزوم توجه به شرستانهای محروم استان پیشنهاد می شود.