سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نعمت اله شیری – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آموزش کشاورزی، دانشگاه تهران
روناک عربی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته توسعه روستایی، دانشگاه رازی کرمانشاه
علی اصغر میرکزاده – استادیار گروه ترویج و توسعه روستایی، دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

این تحقیق به روش توصیفی- پیمایشی با هدف کلی بررسی و تحلیل دانش خیارکاران شهرستان دره‏شهر نسبت به کشاورزی ارگانیک انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه خیارکاران دهستان چمکلان شهرستان دره‏شهر ( استان ایلام ) به تعداد ۱۱۷ نفر بودند. با استفاده از تمام شماری برای تمامی افراد پرسشنامه ارسال شد که تعداد ۱۰۳ نفر از آن‏ها پرسشنامه‏ها را تکمیل و عودت دادند. ابزار اصلی برای جمع‏آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته و از پیش آزمون شده بود. روایی و پایایی آن به ترتیب توسط متخصصان و ضریب آلفای کرونباخ ( ۹۱/۰ =α ) مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده‏ها با استفاده از نرم‏افزار SPSS16 انجام شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که دانش اکثریت خیارکاران مورد مطالعه در زمینه کشاورزی ارگانیک در حد متوسط و ضعیف بود. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که متغیرهای، تعداد دفعات شرکت در کلاس‏های آموزشی- ترویجی، تعداد منابع اطلاعاتی مورد استفاده و سنوات تحصیل پاسخگویان همبستگی مثبت و متغیرهای سن، سابقه فعالیت کشاورزی و میزان مالکیت زمین همبستگی منفی و معنی‏داری با میزان دانش آنان نسبت به کشاورزی ارگانیک دارند. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه گام به گام بیانگر این است که سه متغیر، تعداد دفعات شرکت در کلاس‏های آموزشی- ترویجی، تعداد منابع اطلاعاتی مورد استفاده و سن پاسخگویان، قادرند حدود ۸۰ درصد از تغییرات واریانس متغیر وابسته دانش نسبت به کشاورزی ارگانیک را تبیین نمایند