سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

حامد بیگلری – دانش آموخته کارشناسی ارشد بهداشت محیط
ادریس بذرافشان – عضو هیئت علمی و عضو مرکز تحقیقات علوم پزشکی زاهدان
امیرحسین محوی – عضوهیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
علیرضا دهشیبی – کارشناسی ارشد شیمی تجزیه

چکیده:

با توجه به اهمیت پارامترهای شیمیایی در نوع و میزان استفاده از منابع آبی در مطالعه پیش رو تلاش گردیده با سنجش پارامترهای هدایت الکتریکی کل مواد جامدمحلول فلوراید کلرور سولفات بی کربنات نیترات و فسفات، کلسیم منیزیم و سدیم و پتاسیم و آهن در ۱۲۴ منبع آب زیرزمینی در روستاهای ایرانشهر دردو دوره شش ماهه فصول گرم و سرد سال ۹۰-۸۹ به بررسی خصوصصیا ت منابع آب زیرزمینی این حوضه با استفاده ز روش تحلیل عاملی و تیپ غالب اب ضمن ترسیم پراکندگی پارامترهای شیمیایی شاخص در پهنه این شهر توسط سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS پرداخته شود نتایج این مطالعه نشان دادکه ۴۵/۴۵% و ۵۵/۵۵% از همبستگی میان پارامترهای بطور قابل ملاحظه ای با گذر از فصول گرم به فصول سرد ساز له ترتیب کاهشو افزایش داشته و با توجه به روش تحلیل عاملی سه عامل فرایندهای هیدروژئوشیمایی زمین تغذیه منابع توسط آبها و فاضلابهای سطحی و فعالیت های انسانی برتغییرات ترکیب شیمیایی این منابع موثر شناخهت شد همچنین افزایش چشمگیر میزان همبستگی میان یون منیزیم و یون نیترات از فصول گرم به فصول سرد حکایت از تاثیر پذیری بالای فصلی ارتباط میان این دو پارامتر دارد تیپ غالب آب نیز در نیمه اول سال ۵۰% بی کربنات سدیک و در نیمه دوم سال ۴۸/۳۸% بی کربنات سدیک تعیین گردید.