سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد رضا یزدانی – استادیار گروه مدیریت مناطق خشک دانشکده کویرشناسی دانشگاه سمنان
ارغوان رفیعایی – کارشناس ارشد اقلیم شناسی
محمد رحیمی – استادیار گروه بیابانزدایی دانشکده کویرشناسی دانشگاه سمنان

چکیده:

از جمله معضلات عمده در مدیریت سیستم های آب، بررسی استرس ناشی از خشکسالی در مدیریت بهینه سیستم های مذکور می باشد. خشکسالی یک بلیه طبیعی است که با توجه به ماهیت کند آن، نسبت به سایر بلایای طبیعی پیچیدگی بیشتری دارد. وضعیت آب و هوایی استان اصفهان با توجه به موقعیت خاص آن به گونه ای است که تحت این بلیه قرار گرفته و متحمل خسارات زیادی می گردد. بررسی و ارزیابی خشکسالی از جمله اقدامات کلیدی و مهم است که می تواند در مدیریت خشکسالی استفاده گردد. برای ارزیابی وضعیت خشکسالی در هر منطقه تعیین شاخص هایی به منظور تحلیل میزان، شدت و تداوم خشکسالی از اهمیت زیادی برخوردار است. برای انجام این تحقیق از نمایه های آماری درصد بارش( نرمال، ۷۵درصدی بارش)، استاندارد بارش، شاخص ناهنجاری بارش، درصد تجمعی ناهنجاری بارش استفاده گردید. نتایج مبین این است که از بین شاخص های مورد بررسی، شاخص استاندارد بارش سالانه با در نظر گرفتن میانگین و انحراف معیار بارش در هر محل می تواند نتایج قابل قبولتری ارائه نماید و با استفاده از آن می توان شدت خشکسالی را نیز تعیین نمود.