سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجتبی شاکری روش – کارشناس ارشد مهندسی صنایع
محمد تقی زاده – کارشناس ارشد مهندسی صنایع
عاطفه ذاکری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

هدف اصلی این پژوهش سنجش و تحلیل جو سازمانی شهرداری مشهد درسطوح ستاد مناطق و سازمان ها و ارایه راه کارهای بهبود می باشد که توسط روش تحقیق زمینه یابی اکتشافی و مدل لپتوین و استرینجر درقالب پرسشنامه جو سازمانی LSOCQ پیاده سازی گردیدها ست پرسشنامهمذکور از نه بعد ساختار مسئولیت پذیری جبران خدمت ریسک پذیری صمیمیت حمایت استانداردها تعارض و هویت تشکیل یافته و به سنجش جو سازمانی شهرداری مشهد و زیرمجموعه های آن می پردازید براین اساس سه نوع اصلیجو سازمانی شامل قدرت گرا خویشاوند مدار و دستاوردمدار قابل شناسایی است جامعه اماری این تحقیق شامل کلیه شاغلین درستاد مناطق و سازمان های شهرداری مشهد دربهمن ماه سال ۸۹ می باشد نمونه مورد نظر به شیوه نمونه گیری تصادفی سیستمامتیک و متشکل از ۸۶۹ نفر ازشاغلین شهرداری مشهد است یافته های پژوهش حاکی از این است که ابعاد جبران خدمت استانداردها صمیمت هویت و حمایت به ترتیب بیسترین درجه قدرت گرایی را داشته ودروضعیت بدست آمده برای شهرداری مشهد بالاترین اثر را داشته اند و درمقابل بعد ساختار و ریسک پذیری دارای بالاترین درجه دستاورد مداری بوده اند.