سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کیا بزرگمهر – استادیار، دکتری جغرافیای طبیعی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
فاطمه ادیب نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

چکیده:

تحقیق حاضر تلاشی است جهت شناخت و معرفی اجمالی بررسی کالبدی کاربری های شهری این شهرها و روش تحقیق در این مقاله توصیفی تحلیلی بوده که عناصر و ساختار شهرهای اسلامی که به تبعیت از جهان بینی اسلامی شکل گرفته اند، مورد بررسی قرار گرفته است. از این رو اینگونه می توان نتیجه گرفت که بازنگری به اصول و ضوابط شهرسازی و معماری سنتی اسلامی و شناخت عناصر و اجزای آن ضروری می نماید که امروزه جهت رسیدن به این مهم، عزمی جدی از سوی افراد و نهادهای مختلف شکل گرفته است که در نهایت به ایجاد بستر مناسب برای بازآفرینی هوشمندانه این نوع معماری دست یابیم.