سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هلن نخستین خیاط – کارشناس – ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال، گروه معماری، واحد خلخال، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران
حسن اکبری – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده فنی و مهندسی، گروه معماری

چکیده:

در فرهنگ اسلامی «باغ» تجلی عالم بالا است در جلوه صورت. از طرفی زمین عکس آسمان است و هر اثر زمینی منشأ آسمانی دارد یا تصویری از آن است. بنابراین فرش، آئینه عرش است. موضوع این تحقیق بررسی و تحلیل تطبیقی الگوی طراحی فرش و باغ ایرانی دوره صفویه و قاجاریه است. هدف آن بررسی تأثیرات متقابل فرم، هندسه و الگوی طراحی باغ و فرش ایرانی بر یکدیگر می باشد. به نظر می رسد بین الگوی فرش و الگوی باغ های ایرانی رابطه ای وجود داشته است. در این تحقیق عناصر کالبدی ۴ نمونه از باغ های ایرانی (دوره صفویه و قاجاریه) و ۱۲ نمونه از قالی های طرح باغی مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که باغ بندی و هنرهای دیگر ایرانی الهام بخش و تأثیر پذیر متقابل یکدیگر بوده اند. و در این بین، با شکوه الگوی چهارباغ در دوره صفوی و نابودی آن در زمان قاجاریه، باغ های صفویه به خصوص «باغ فین کاشان» بیشترین و باغ های قاجاریه کمترین تأثیر بر طرح فرش های ایران گذاشته و اکثر قالی های طرح باغی در دوره صفویه رواج داشته است.