سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید برقی – استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه اصفهان
داود جمینی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه اصفهان
حسین کماسی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه سیستان و بلو

چکیده:

صنعت گردشگری، بزرگترین و متنوع ترین صنعت در جهان امروز است که فرصت های شغلی بسیار مهیج و رقابتی را فراهم می سازد و با تمامی انواع و اشکلش، می رود تا به عنوان اولین فعالیت پیشتاز اقتصاد جهانی بدل گردد. با توجه به اینکه یکی از مشکلات و دغدغه های اقتصادی ایران معضل بیکاری بوده و از آنجایی کهی یکی از بخش هایی که اشتغال وسیعی را به طور مستقیم غیر مستقیم ایجاد می کند، صنعت گردشگری می باشد، لذا لزوم توجه به این بخش از ضروریات می باشد. غار قوری قلعه با طول حدود ۱۳ کیلومتر، طولانی ترین غار ایران و بزرگترین غار آبی آسیا است که جاذبه های فراوانی برای گردشگران دارد. هدف این مقاله، بررسی و تحلیل اثرات جذب توریست غار قوری قلعه بر توسعه اشتغال منطق با تاکید بر روستای قوری قلعه می باشد. این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و جهت گردآوری اطلاعات ز ابزارهای پیمایشی و اسنادی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق را ساکنین روستای قوری قلعه تشکیل می دهد که بر اساس فرمول کوکران ۲۴۳ نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شده که برای روایی و پایایی بیشتر تحقیق ۲۵۰ پرسشنامه تکمیل گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و آزمون t تک نمونه ای، بهره گیری شده است. نتایج تحقیق حاکی از تأثیر بسیار زیاد غار قوری قلعه بر اشتغال دارد. بطوریکه ۳۴ درصد پاسخگویان معتقد بودند که از هر ۱۰ نفر ساکنین روستای قوری قلعه، ۴ تا ۶ نفر از مزایای غار بهره مند شده اند. همچنین اکثر ساکنین روستا از اثرات اشتغالزایی غار، ابراز رضایتمندی قابل توجهی داشتند و معتقد بودند که در صورت برنامه ریزی مطلوبتر، توجه بیشتر مسئولان و مشارکت روستائیان، می توان در آینده شاهد تأثیرات اقتصادی و اشتغالزایی بیشتر غار قوری قلعه در سطح منطقه و استان بود.