سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

علیرضا جمشیدی – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
داود جمینی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
مریم نجفی – کارشناس ارشد
آزاده آریان پور – دانشجویان جغرافیا و برنامهر یز یتوریسم

چکیده:

هدف مقاله حاضربررسی و تحلیل میزان استفاده ازفناوری های کشاورزی پایدارتولید کشت برنج درشهرستان شیروان و چرداول می باشد دراین راستا مساله این است که کشاورزان درتولید برنج ازچه فناوریهایی و چگونه استفاده می کنند درکاربست این فناوریها تاچه اندازه اصول پایداری مورد توجه قرارمیدهند ؟ برای روشن شدن سوال پژوهش دارای دو نوع متغیر است متغیر وابسته به کارگیری ازفناوریهای کشاورزی و متغیر مستقل عوامل سن تجربه آگاهی شرکت درکلاسهای ترویجی و … می باشد که برای سهولت کار درشش دسته عوامل تقسیم بندی شده اند شیوه گرداوری اطلاعات دراین پژوهش میدانی و پیمایشی اشت و ازنظر روش تحقیق به شیوه توصیفی و تحلیلی می باشد حجم نمونه نیز ازبین ۳۰روستای مورد مطالعه با استفاده ازفرمول ۱۷۰نفر تعیین شد که جهت تحلیل نتایج پرسشنامه ها ازنرم افزار sPSS وازمون همبستگی استفاده گردیده است