سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زهرا گودرزی – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع ط
سعید محمدزاده – استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رام

چکیده:

تاکید عمده در این پژوهش بررسی برنامه چهارم با دید سند چشم انداز بیست ساله به آموزش عالی و ارائه جمع بندی نتایج سایر محققان در مورد روند برنامه ریزی برای آموزش عالی در برنامه های توسعه و میزان دستیابی به اهداف آن در این اسناد و ارائه الگویی برای تدوین برنامه پنجم توسعه می باشد. این تحقیق از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی است و در آن از روش تحلیل محتوایی و بررسی اسنادی بهره گرفته شده است. جامعه مورد مطالعه اسناد فرادستی و نیز منابع کتابخانه ای می باشد.