سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

یوسف قنبری – استادیار دانشگاه اصفهان
داود جمینی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی روستایی
حسین کماسی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

تبعیض و ناربری دربهره مندی ازفرصت های شغلی یکی ازمهمترین چالشهایی است که بیشتر شهرهای مرزنشین گرفتار آنند و پیامدهایی چون فقرومحرومیت آشفتگی مهاجرت و نهایتا عدم توسعه یافتگی این مناطق را درپی دارد اشتغال در تمامی مباحث اقتصادی یک بحث کلیدی و استراتژیک است زیرا تماین یا عدم تامین اشتغال نیروی انسانی میتواند اثرات مثبت و منفی درچگونگی دستیابی به توسعه هرکشور داشته باشد بیکاری علاوه براتلاف منابع انسانی مسائل و مشکلات متعدد اقتصادی اجتماعی و سیاسی را به همراه دارد و دوره گذر توسعه را به یک دوره فرسایشی بدل مینماید و دامنه فقر را درجامعه گسترش میدهد هدف این تقحیق بررسی تحلیل و مقایسه روند اشتغال و بیکاری شهرستان مرزی جوانرود به لحاظ شاخص جمعیت کل جمعیت واقع درسن فعالیت اقتصادی جمعیت فعال و غیرفعال جمعیت شاغل و بیکار و میزان شاغلین بخشهای عمده فعالیت اقتصادی طی دودوره ۸۵-۱۳۷۵ است. این پژوهش ازلحاظ روش توصیفی تحلیلی بوده و داده های مورد نیاز با استفادها ز مطالعات کتابخانه ای با تاکید برمستندات مرکز آمار کشور و مصاحبه با کارشناسان مربوطه گردآوری شده است و جهت ترسیم نمودارها از نرم افزار EXCEL استفاده شده است.