سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهروز تکبیری بروجنی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدمهدی ابطحی فروشانی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
صفیه محمودی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
نوید خدادزاده خالدی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

زمان بندی چراغ های راهنمایی متأثر از میزان تردد ترافیک،ظرفیت اشباع هر رویکرد و نوع حرکت می باشد.افزایش تعداد فازها باعث افزایش نسبت افت شروع وانتها وافت کل به زمان سیکل می گردد،که این به معنی کاهش درکارایی تقاطع است.از سوی دیگرکاهش تعداد فازها، باعث می شود عبور گردش به چپ وسایل به صورت محافظت نشده باشد.در گردش های محافظت نشده ضریب معادل مستقیم روگردش به چپ در تعیین سنگینی ترافیک و زمان بندی نقشی مهم دارد.با توجه به آن که پارامتر های مختلفی می تواند بر ضریب ترافیک حرکت گردش به چپ تأثیر گذارد،یک تقاطع در اصفهان مورد بررسی قرار گرفت واین ضریب متأثر از شرایط این تقاطع ها به لحاظ ترافیک و طرح هندسی با توصیه HCM مورد مقایسه قرار گرفته است. متفاوت بودن این ضریب در ایران توجه بیشتر به ترافیک گردش به چپ و در نتیجه تصمیمات ترافیکی در جهت روانی تقاطع را در بر دارد