سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

رمضانعلی شورمیج – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
مهسا اسدی عزیزآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی منطقه ای

چکیده:

تحقیقات گوناگون نقش شهرکها و پارکهای علم و فناوری را در توسعه منطقهای مورد تاکید قرار دادهاند. هدف این تحقیق بررسی مهمترین اثرات شهرک علم و فناوری اصفهان بر توسعه منطقه میباشد. این پژوهش از لحاظ پارادیم، کمی و از لحاظ هدف، کاربردی است، که به روش همبستگی اجرا گردید. جامعه آماری تحقیق شرکت های عضو شهرک علم و فناوری اصفهان بود که با استفاده از فرمول کوکران، ۷۵ شرکت به عنوان حجم نمونه برآورد گردید و با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی نمونهها انتخاب شدند. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه بود که روایی آن بوسیله پانل متخصصان و پایایی ابزار تحقیق با ضریب آلفای کرونباخ احراز گردید ۰/۸۵نتایج نشان داد که مهمترین اثر شهرک، توسعه خدمات بازاریابی است و بهبود وضعیت اقتصادی شرکتها، افزایش سطح خدماترسانی در منطقه از دیگر اثرات مطرح است. در دسته بندی اثرات شهرک بر توسعه منطقهای از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد.